Ps, 10, 1-18

Psalm 10

Lamed

Dlaczego z dala stoisz, o Panie,
w czasach ucisku się kryjesz,
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce
i ulega podstępom, które tamten uknuł?

(Nun)

Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,
bluźni drapieżca i pogardza Panem.
W pysze swojej powiada występny: «Nie pomści;
nie ma Boga»: oto jest całe jego myślenie.
Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;
Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;
parska na wszystkich swoich przeciwników.
Myśli on sobie: «Ja się nie zachwieję;
nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia».

Pe

Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,
na jego języku udręka i złośliwość.
Siedzi w zasadzce przy drogach
i niewinnego zabija w ukryciu;
oczy jego śledzą biedaka.

Ain

Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini;
zasadza się, by porwać ubogiego:
porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.
Schyla się, przysiada na ziemi,
a od jego przemocy pada ubogi.
Mówi w swym sercu: «Bóg nie pamięta,
odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy».

Kof

Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże!
Nie zapominaj o biednych!
Dlaczego występny gardzi Bogiem,
mówi w swym sercu: «Nie pomści»?

Resz

A Ty widzisz trud i boleść,
patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.
Tobie się biedny poleca,
Tyś opiekunem sieroty!

Szin

Skrusz ramię występnego i złego:
pomścij jego nieprawość, by już go nie było.
Pan jest królem na wieki wieków,
z Jego ziemi zniknęli poganie.

Taw

Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,
umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,
aby strzec praw sieroty i uciśnionego
i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.


O czym jest Psalm 10? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 10, zatytułowanego „Modlitwa o wyzwolenie”, skupia się na temacie błagania o Boże interwencje w obliczu niesprawiedliwości i ucisku. Psalm ten odzwierciedla trudności wierzącego, który w obliczu przeciwności i zagrożeń zwraca się do Boga o pomoc i sprawiedliwość.

Pierwsza część psalmu opisuje sytuację, w której psalmista czuje się opuszczony i zdany na łaskę bezbożnych, którzy wykorzystują i krzywdzą niewinnych. Ten fragment odzwierciedla uniwersalne doświadczenie ludzkiej słabości i bezradności w obliczu zła oraz potrzebę zwrócenia się do Boga jako jedynej nadziei na sprawiedliwość i ratunek.

Druga część psalmu to gorąca modlitwa o Boże interwencje. Psalmista prosi Boga, aby nie pozostał obojętny na krzywdy i niesprawiedliwości, lecz by zainterweniował i przywrócił porządek. Jest to wyraz wiary, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który troszczy się o sprawiedliwość i nie pozostaje obojętny na los uciskanych.

Podsumowując, Psalm 10 w katolickiej interpretacji ukazuje wzór modlitwy w sytuacji trudności, ucisku i niesprawiedliwości. Podkreśla on potrzebę zawierzenia się Bożej woli i ufności, że Bóg jest miłosiernym obrońcą słabych i krzywdzonych. Psalm ten przypomina o Bożej obecności i trosce nawet w najtrudniejszych chwilach życia.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów