Ps, 100, 1-5

Psalm 100

Psalm. Dziękczynienie.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;

służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!

Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia.


O czym jest Psalm 100? – interpretacja


Interpretacja Psalmu 100, zatytułowanego „Służcie Panu z weselem”, koncentruje się na temacie radosnego uwielbienia Boga i wdzięczności za Jego nieustanną łaskę i wierność. Psalm ten jest uniwersalnym wezwaniem do wszystkich ludzi, aby z radością służyli Panu, uznając Jego dobroć i suwerenne panowanie.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do radosnego służenia Panu i śpiewania Mu chwały. Zachęca wszystkie ziemie do wesołego uwielbienia Boga, co podkreśla uniwersalny charakter tego wezwania. Jest to wyraz uznania, że służenie Bogu powinno być źródłem radości i entuzjazmu.

Druga część psalmu podkreśla, że Bóg jest Stwórcą i że ludzie są Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Ta metafora podkreśla bliską i opiekuńczą relację między Bogiem a Jego ludem, a także naszą zależność od Jego łaski i prowadzenia.

Trzecia część psalmu zawiera zachętę do wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego wieczną łaskę i wierność. Podkreśla się, że miłosierdzie Boga trwa na wieki i Jego wierność przez wszystkie pokolenia. Jest to przypomnienie o niezmiennym charakterze Bożej miłości i łaski.

Podsumowując, Psalm 100 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie radosnego służenia Bogu i wyrażania wdzięczności za Jego nieustanną dobroć i wierność. Psalm ten zachęca wszystkich ludzi do uwielbienia Boga z radością, uznając Go za swojego Stwórcę i opiekuna. Jest to przypomnienie, że relacja z Bogiem powinna być źródłem radości, wdzięczności i chwały.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów