Ps, 103, 1-22

Psalm 103

Dawidowy.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!

Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.

Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.

Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.

Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.

ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,

nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
[posłuszni na dźwięk Jego słowa].

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!


O czym jest Psalm 103? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 103, zatytułowanego „Błogosław, duszo moja, Pana”, koncentruje się na temacie głębokiej wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego niezliczone błogosławieństwa i miłosierdzie. Psalm ten jest osobistym hymnem chwały, w którym psalmista przypomina sobie i innym o wielkich dziełach Boga i Jego niekończącej się łasce.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do własnej duszy, aby błogosławiła Pana i nie zapominała o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Psalmista przypomina o Bożym miłosierdziu w przebaczaniu grzechów, uzdrawianiu chorób, wybawieniu od zguby i obdarzaniu miłością oraz współczuciem. Jest to wyraz uznania dla wszechstronnej opieki Boga nad swoimi dziećmi.

Druga część psalmu koncentruje się na charakterze Boga jako pełnego miłosierdzia, łaskawego i cierpliwego. Porównuje Boże miłosierdzie do miłości ojca do dzieci, podkreślając Jego zrozumienie dla ludzkiej kruchości. Jest to przypomnienie, że Bóg zna naszą naturę i okazuje nam miłosierdzie mimo naszych słabości.

Trzecia część psalmu rozszerza perspektywę, wychwalając Boże panowanie nad całym stworzeniem. Psalmista mówi o Bożym królestwie i Jego władzy nad wszystkim, co istnieje. Jest to wyraz uznania dla Bożej suwerenności i wszechmocy.

Podsumowując, Psalm 103 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę osobistego uwielbienia i dziękczynienia Bogu za Jego niezliczone błogosławieństwa, miłosierdzie i miłość. Psalm ten zachęca wiernych do pamiętania o Bożych dobrodziejstwach, do doceniania Jego miłosierdzia i do uznania Jego suwerennej władzy nad całym stworzeniem. Jest to przypomnienie, że Bóg jest godzien chwały i dziękczynienia za wszystko, co czyni dla swoich dzieci.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów