Ps, 113, 1-9

Psalm 113

Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.

Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,

co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?

Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,

by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu,

Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.
Alleluja..


O czym jest Psalm 113? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 113, zatytułowanego „Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga za Jego wielkość, wywyższenie i łaskawość. Psalm ten jest hymnem chwały, który wychwala Boga za Jego niezrównane majestat i miłosierdzie, szczególnie wobec pokornych i potrzebujących.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do chwalenia Boga. Psalmista zachęca sługi Pana, aby chwalili imię Pana, podkreślając, że Jego imię jest godne chwały od wschodu do zachodu słońca. Jest to wyraz uznania dla uniwersalnego panowania Boga i Jego nieograniczonej władzy.

Druga część psalmu opisuje wielkość i wywyższenie Boga. Mówi o tym, jak Bóg jest wywyższony ponad wszystkie narody i Jego chwała ponad niebiosa. Jest to wyraz podziwu dla transcendentalnej natury Boga, który jest nieporównywalnie wyższy od wszelkiego stworzenia.

Trzecia część psalmu koncentruje się na Bożej łaskawości i trosce o pokornych. Opisuje, jak Bóg podnosi ubogich z prochu i wynosi potrzebujących z nędzy, aby usadzić ich wśród książąt. Jest to wyraz uznania dla Bożego miłosierdzia i Jego troski o tych, którzy są w trudnej sytuacji.

Podsumowując, Psalm 113 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest zarówno wielki i wywyższony, jak i bliski i łaskawy wobec tych, którzy są pokorni i potrzebujący. Psalm ten zachęca wiernych do chwalenia Boga za Jego majestat i miłosierdzie, przypominając, że Bóg troszczy się o każdego człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej. Jest to przypomnienie, że prawdziwa wielkość Boga objawia się zarówno w Jego majestacie, jak i w Jego miłosiernej trosce o ludzi.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów