Ps, 135, 1-21

Psalm 135

Alleluja.
Chwalcie imię Pańskie,
chwalcie, słudzy Pańscy,

wy, którzy stoicie w domu Pańskim,
na dziedzińcach domu Boga naszego.

Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,
śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.

Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,
Izraela – na wyłączną swoją własność.

Wiem, że Pan jest wielki
i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.

Cokolwiek Panu się spodoba,
to uczyni na niebie i na ziemi,
na morzu i we wszystkich głębinach.

Sprowadza chmury z krańców ziemi,
wywołuje deszcz błyskawicami
i dobywa wiatr ze swoich komór.

Poraził pierworodnych w Egipcie,
od człowieka aż do bydlęcia.

[W tobie, kraju egipski],
zdziałał znaki i cuda
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.

Poraził wiele narodów
i zgładził królów potężnych:

amoryckiego króla Sichona
i Oga, króla Baszanu,
i wszystkich królów kananejskich.

A ziemię ich dał w posiadanie,
w posiadanie Izraela, swojego narodu.

Twe imię, Panie, trwa na wieki,
Twa pamięć, Panie – z pokolenia w pokolenie.

Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi
i lituje się nad swymi sługami.

Bożki pogańskie to srebro i złoto,
dzieło rąk ludzkich.

Mają usta, ale nie mówią,
mają oczy, ale nie widzą.

Mają uszy, ale nie słyszą;
i nie ma oddechu w ich ustach.

Podobni są do nich ci, którzy je robią,
i każdy, co w nich ufność pokłada.

Domu Izraela, błogosław Pana,
domu Aarona, błogosław Pana!

Domu Lewiego, błogosław Pana,
wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!

Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu,
który mieszka w Jeruzalem!
[Alleluja].


O czym jest Psalm 135? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 135, zatytułowanego „Chwalcie potężnego Boga”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga za Jego wielkość, moc i cudowne dzieła. Psalm ten jest hymnem chwały do Boga, który podkreśla Jego suwerenność nad stworzeniem, historią i narodami.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do chwalenia imienia Pana i wychwalania Go jako służby Pańskiej, które stoją w domu Pańskim. Jest to zachęta do uwielbienia Boga w świątyni, miejscu Jego obecności, co podkreśla znaczenie wspólnotowego oddawania czci.

Druga część psalmu opisuje wielkość Boga jako Stwórcy i Jego panowanie nad elementami przyrody. Mówi o Jego mocy, która objawia się w stworzeniu, zarządzaniu zjawiskami pogodowymi i panowaniu nad światem. Jest to wyraz uznania dla wszechmocy Boga.

Trzecia część psalmu koncentruje się na Bożych działaniach w historii, szczególnie na Jego interwencjach na rzecz Izraela. Przypomina o wyzwoleniu z Egiptu, pokonaniu wielkich królów i daniu ziemi Kanaan jako dziedzictwa. Jest to przypomnienie o Bożym prowadzeniu i opiece nad swoim ludem.

Czwarta część psalmu zawiera przeciwstawienie potęgi Boga i bezsilności bożków pogańskich. Podkreśla się, że bożki narodów są niczym, w przeciwieństwie do Pana, który jest żywy i wieczny.

Podsumowując, Psalm 135 w katolickiej interpretacji podkreśla, że należy chwalić Boga za Jego nieograniczoną moc, suwerenność i cudowne dzieła w stworzeniu i historii. Psalm ten zachęca do uznania Boga jako jedynego prawdziwego Boga, w przeciwieństwie do bezsilnych bożków, i do wspólnego uwielbienia Go w Jego świątyni. Jest to przypomnienie o wszechmocy i wielkości Boga, który jest godzien wszelkiej chwały i uwielbienia.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów