Ps, 145, 1-21

Psalm 145

Pieśń pochwalna. Dawida.

Alef

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Bet

Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.

Gimel

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Dalet

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.

He

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.

Waw

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.

Zain

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.

Chet

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Tet

Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Jod

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Kaf

Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,

Lamed

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Mem

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

(Nun)

<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty>.

Samek

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Ain

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Pe

Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Sade

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Kof

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Resz

Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Szin

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Taw

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>.


O czym jest Psalm 145? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 145, zatytułowanego „Wielkość i dobroć Boga”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga za Jego niezrównaną wielkość, dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość. Psalm ten jest hymnem chwały i dziękczynienia, który podkreśla wszechstronne aspekty Bożej natury i Jego działania w świecie.

Pierwsza część psalmu zawiera osobiste zobowiązanie psalmisty do chwalenia Boga każdego dnia i wywyższania Jego imienia na wieki. Jest to wyraz nieustającej chwały i uwielbienia, które Bóg zasługuje otrzymywać ze względu na Jego wielkość i majestat.

Druga część psalmu opisuje wielkość Boga, która jest niezgłębiona i godna uwielbienia przez wszystkie pokolenia. Psalmista mówi o przekazywaniu opowieści o Bożych potężnych czynach i o Jego wspaniałych dziełach. Jest to wyraz pragnienia, aby wiedza o Bożej wielkości była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Trzecia część psalmu koncentruje się na dobroci, miłosierdziu i sprawiedliwości Boga. Opisuje, jak Bóg jest łaskawy i pełen współczucia, powolny do gniewu i wielki w miłosierdziu. Podkreśla się, że Bóg jest dobry dla wszystkich i że Jego miłosierdzie obejmuje całe Jego stworzenie.

Czwarta część psalmu zawiera opis Bożego królestwa i Jego sprawiedliwego panowania. Mówi o tym, że Bóg wspiera wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych, co jest wyrazem Jego troski i sprawiedliwości.

Podsumowując, Psalm 145 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest godzien nieustannej chwały i uwielbienia za Jego niezgłębioną wielkość, dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwe panowanie. Psalm ten zachęca do dziękczynienia i uwielbienia Boga za Jego niezliczone dzieła i za Jego troskę o całe stworzenie. Jest to przypomnienie, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i że Jego miłosierdzie i sprawiedliwość są dostępne dla wszystkich.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów