Ps, 149, 1-9

Psalm 149

Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.

Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.

Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.

Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!

Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:

aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;

aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;

by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.


O czym jest Psalm 149? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 149, zatytułowanego „Posłannictwo Izraela”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga przez Jego lud oraz na specjalnym powołaniu i roli, jaką Izrael ma pełnić jako naród wybrany. Psalm ten zachęca Izraelitów do radosnego uwielbienia Boga i podkreśla ich wyjątkową relację z Nim oraz ich rolę w realizacji Jego planów.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do nowego pieśni chwały dla Pana, śpiewanej przez zgromadzenie wiernych. Podkreśla się radość i entuzjazm w uwielbieniu Boga, który jest Królem i Stwórcą. Jest to zachęta do wyrażania radości i wdzięczności poprzez śpiew i taniec.

Druga część psalmu opisuje, jak Izraelici mają chwalić Boga w zgromadzeniu, a także w swoich łożach, co wskazuje na to, że uwielbienie Boga powinno przenikać wszystkie aspekty ich życia. Mówi się również o „dwusiecznym mieczu w ich ręku”, co może być interpretowane jako symbol władzy i autorytetu nadany Izraelowi przez Boga.

Trzecia część psalmu podkreśla, że Izraelici mają wykonywać sądy zapisane, co wskazuje na ich rolę jako wykonawców Bożej woli i sprawiedliwości. Jest to wyraz przekonania, że Izrael ma specjalne powołanie do bycia narzędziem Bożego działania na ziemi.

Podsumowując, Psalm 149 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Izrael jako naród wybrany ma szczególne powołanie do uwielbiania Boga i realizowania Jego planów. Psalm ten zachęca Izraelitów do radosnego i aktywnego uczestnictwa w uwielbieniu Boga, a także do pełnienia roli, jaką Bóg im powierzył, w tym do bycia wykonawcami Jego sprawiedliwości. Jest to przypomnienie o wyjątkowej relacji między Bogiem a Jego ludem oraz o ich odpowiedzialności w realizacji Bożych celów.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów