Ps, 22, 1-32

Psalm 22

Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: „Łania o świcie”. Psalm. Dawidowy.
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela!
Tobie zaufali nasi przodkowie,
zaufali, a Tyś ich uwolnił;
do Ciebie wołali i zostali zbawieni,
Tobie ufali i nie doznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głową:
„Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje”.
Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona;
Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
Tobie mnie poruczono przed urodzeniem,
Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki,
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko,
a nie ma wspomożyciela.

Otacza mnie mnóstwo cielców,
osaczają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze,
jak lew drapieżny i ryczący.
Rozlany jestem jak woda
i rozłączają się wszystkie moje kości;
jak wosk się staje moje serce,
we wnętrzu moim topnieje.
Moje gardło suche jak skorupa,
język mój przywiera do podniebienia,
kładziesz mnie w prochu śmierci.
Bo [sfora] psów mnie opada,
osacza mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli ręce i nogi moje,
policzyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię.

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie,
z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,
wybaw mnie od lwiej paszczęki
i od rogów bawolich – wysłuchaj mnie!

Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
„Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego”.
Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu.
Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.
Ubodzy będą jedli i nasycą się,
chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają.
„Niech serca ich żyją na wieki”.

Przypomną sobie i wrócą
do Pana wszystkie krańce ziemi;
i oddadzą Mu pokłon
wszystkie szczepy pogańskie,
bo władza królewska należy do Pana
i On panuje nad narodami.
Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują.
A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
opowie o Panu pokoleniu przyszłemu,
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi:
„Pan to uczynił”.


O czym jest Psalm 22? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 22, zatytułowanego „Męka Mesjasza i jej owoce”, jest głęboko zakorzeniona w katolickiej tradycji jako proroctwo cierpienia Chrystusa i jego mesjańskiego posłannictwa. Psalm ten jest często odczytywany w kontekście Męki Pańskiej i znaczenia, jakie ma ona dla zbawienia ludzkości.

Pierwsza część psalmu przedstawia intensywne cierpienie i poczucie opuszczenia przez Boga, co odnosi się do doświadczenia Jezusa na krzyżu. Wyraża ona uczucie osamotnienia i rozpaczy, które Jezus mógł doświadczać w chwilach swojej męki. Ten fragment podkreśla, że cierpienie Chrystusa było częścią Bożego planu zbawienia i wyraża ludzkie doświadczenie bólu i opuszczenia.

Druga część psalmu wyraża nadzieję i zaufanie w Boże wybawienie, mimo obecnego cierpienia. Ten fragment jest interpretowany jako zapowiedź zmartwychwstania i zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Symbolizuje on triumf nad cierpieniem i śmiercią oraz zapowiada zbawienie dla wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa.

Podsumowując, Psalm 22 w katolickiej interpretacji jest zarówno wyrazem ludzkiego cierpienia, jak i proroctwem o Męce i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Jak podkreśla dokument z mojej wiedzy, modlitwa Psalmów odzwierciedla trudności wierzącego, ale także zapewnia o miłości Boga i skłania do powierzenia się Jego woli​​. Psalm ten podkreśla, że mimo głębokiego cierpienia, jest nadzieja i obietnica Bożego wybawienia, co jest centralnym punktem chrześcijańskiej wiary.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów