Ps, 28, 1-9

Psalm 28

Dawidowy.
Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja,
nie bądź wobec mnie głuchy,
bym wobec Twego milczenia nie stał się
jak ci, którzy zstępują do grobu.
Usłysz głos mego błagania,
gdy wołam do Ciebie,
gdy wznoszę ręce
do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z występnymi
i z tymi, co czynią nieprawość,
co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,
a w duszy żywią zły zamiar.
Odpłać im według ich czynów
i według złości ich postępków!
Według dzieła ich rąk im odpłać,
oddaj im własnymi ich czynami!
Skoro nie zważają na czyny Pana
ani na dzieła rąk Jego:
niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje!
Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem
głos mego błagania,
Pan moją mocą i tarczą!
Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
i pieśnią moją Go sławię.
Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal Twój lud
i błogosław Twemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.


O czym jest Psalm 28? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 28, zatytułowanego „Błaganie i dziękczynienie”, koncentruje się na temacie zaufania do Boga w obliczu zagrożeń oraz wyrażenia wdzięczności za Jego opiekę i wsparcie. Psalm ten jest świadectwem doświadczenia wiernego, który w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych zwraca się do Boga o pomoc, jednocześnie dziękując Mu za Jego obecność i działanie.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę wołającego do Boga o wybawienie od wrogów i ochronę przed złem. Ten fragment podkreśla, że w obliczu zagrożeń i pokus, wierny powinien szukać schronienia u Boga, który jest jego siłą i opoką.

Druga część psalmu wyraża dziękczynienie za wysłuchanie modlitwy i otrzymaną pomoc. Psalmista wyraża wdzięczność i chwalenie Boga za Jego miłosierdzie i sprawiedliwość. Jest to przypomnienie, że należy zawsze dziękować Bogu za Jego opiekę i interwencje w naszym życiu.

Podsumowując, Psalm 28 w katolickiej interpretacji jest wyrazem zaufania i zależności od Boga w trudnych okolicznościach, a także wyrazem wdzięczności za Jego nieustanną opiekę i pomoc. Psalm ten przypomina o potrzebie zawierzenia się Bożej woli w każdej sytuacji oraz dziękczynienia za Jego łaski.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów