Ps, 33, 1-22

Psalm 33

Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.

Sławcie Pana na cytrze,
śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło niezawodne.

On miłuje prawo i sprawiedliwość:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

Przez słowo Pana powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

On gromadzi wody morskie jak w worze:
oceany umieszcza w zbiornikach.

Niech cała ziemia boi się Pana
i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

Bo On przemówił, a wszystko powstało;
On rozkazał, a zaczęło istnieć.

Pan udaremnia zamiary narodów;
wniwecz obraca zamysły ludów.

Zamiar Pana trwa na wieki;
zamysły Jego serca – poprzez pokolenia.

Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan –
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan patrzy z nieba,
widzi wszystkich synów ludzkich.

Spogląda z miejsca, gdzie przebywa,
na wszystkich mieszkańców ziemi:

On, który ukształtował każdemu z nich serce,
On, który zważa na wszystkie ich czyny.

Nie uratuje króla liczne wojsko
ani wojownika nie ocali wielka siła.

W koniu zwodniczy ratunek
i mimo wielkiej swej siły nie umknie.

Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,
nad tymi, co ufają Jego łasce,

aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.

W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.

Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
według ufności pokładanej w Tobie!


O czym jest Psalm 33? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 33, zatytułowanego „Bóg władcą świata”, koncentruje się na tematyce suwerenności Boga nad stworzeniem i Jego mocy wyrażającej się we wszystkim, co istnieje. Psalm ten jest pełen chwały i uwielbienia dla Boga, który panuje nad światem i wszystkimi jego aspektami.

Pierwsza część psalmu ukazuje majestat Boga, który stworzył niebo i ziemię swoim słowem. Ten fragment podkreśla, że całe stworzenie jest dziełem Bożym i że Bóg jest wszechmocnym twórcą, którego moc i mądrość są nieskończone.

Druga część psalmu skupia się na panowaniu Boga nad losami ludzi i narodów. Jest to przypomnienie, że Bóg jest panem historii i że Jego plany są niewzruszone, a ludzkie plany muszą ustąpić przed Bożą wolą.

Podsumowując, Psalm 33 w katolickiej interpretacji jest hymnem uwielbienia dla Boga, który jest panem całego stworzenia i historii. Psalm ten zachęca do rozpoznania Bożej wszechmocy i oddania Mu chwały za Jego dzieła oraz za Jego panowanie nad światem i naszym życiem.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów