Ps, 47, 1-10

Psalm 47

Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.

Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.


O czym jest Psalm 47? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 47, zatytułowanego „Bóg na tronie królewskim”, koncentruje się na uznaniu i celebracji Bożej suwerenności nad całym światem. Psalm ten jest hymnem uwielbienia, który podkreśla królewską władzę Boga jako Pana nad narodami i władcę całej ziemi.

Pierwsza część psalmu wzywa wszystkie narody do radosnego uwielbienia Boga, który jest przedstawiony jako Wielki Król. Zachęca do oklasków i śpiewu na cześć Bożej majestatycznej władzy. Ten fragment podkreśla uniwersalny charakter Bożego panowania, przekraczający granice i różnice kulturowe. Jest to wyraz uznania, że Bóg nie jest tylko Bogiem Izraela, ale Panem całego stworzenia.

Druga część psalmu opisuje Bożą władzę i panowanie jako triumfalne i wszechobejmujące. Mówi o tym, jak Bóg podporządkowuje sobie narody i zasiada na swoim świętym tronie. Ta część podkreśla, że Boże królestwo jest oparte na sprawiedliwości i świętości, a Jego panowanie jest źródłem pokoju i stabilności.

Trzecia część psalmu podkreśla, że narody należą do Boga i że On jest najwyższym władzą nad ziemią. Jest to przypomnienie, że wszelka władza i autorytet pochodzą od Boga i są pod Jego kontrolą. Psalmista wzywa do uznania tej prawdy i radosnego uczestnictwa w Bożym królestwie.

Podsumowując, Psalm 47 w katolickiej interpretacji jest wyrazem radości i uwielbienia dla Boga, który jest wszechmocnym Królem nad wszystkimi narodami. Psalm ten zachęca wiernych do radosnego świętowania Bożej suwerenności i do uznania Jego panowania nad całym światem. Podkreśla, że prawdziwe bezpieczeństwo i pokój znajdują się w Bożym królestwie, które jest zarządzane zgodnie z Jego sprawiedliwymi i świętymi zasadami.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów