Ps, 48, 1-15

Psalm 48

Pieśń. Psalm. Synów Koracha.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze,
radością jest całej ziemi;
góra Syjon, kraniec północy,
jest miastem wielkiego Króla.

Bóg w jego zamkach
okazuje się obroną.

Oto bowiem złączyli się królowie
i razem natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
zmieszali się i uciekli.

Drżenie ich tam chwyciło
jak bóle kobietę, gdy rodzi,

takie – jak kiedy wiatr wschodni
druzgoce okręty z Tarszisz.

Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli,
w mieście Pana Zastępów,
w mieście Boga naszego:
Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.

Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują córki Judy
z powodu Twoich wyroków!

Obchodźcie Syjon dokoła,
policzcie jego baszty.

Przypatrzcie się jego murom,
oglądajcie jego warownie,
by opowiedzieć przyszłym pokoleniom,

że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków
i że On nas będzie prowadził.


O czym jest Psalm 48? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 48, zatytułowanego „Jerozolima wyzwolona wielbi Boga”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga za Jego ochronę i wyzwolenie Jerozolimy, przedstawiając miasto jako symbol Bożej obecności i mocy. Psalm ten jest hymnem dziękczynnym, który celebruje Bożą wierność i opiekę nad swoim ludem oraz nad świętym miastem.

Pierwsza część psalmu opisuje Jerozolimę jako miasto Boże, wznoszące się pięknie i majestatycznie, będące symbolem Bożej mocy i obecności. Psalmista podkreśla, że Bóg sam jest obroną miasta, co stanowi przyczynę do jego chwały i uwielbienia. Opis Jerozolimy jako „góry świętości” i „radości całej ziemi” podkreśla jej centralne znaczenie w wierze i kulturze Izraela.

Druga część psalmu relacjonuje, jak Bóg obronił Jerozolimę przed wrogami, co jest przedstawione jako dowód Jego potężnej ochrony i wierności wobec swojego ludu. Opowieści o Bożym zwycięstwie nad wrogami służą jako przypomnienie o Jego wszechmocy i sprawiedliwości. Psalmista wzywa do obchodzenia miasta, zwracania uwagi na jego mury i cytadele, co ma na celu uświadomienie wiernym trwałości i siły Bożej ochrony.

Trzecia część psalmu jest wezwaniem do przekazywania opowieści o Bożej ochronie kolejnym pokoleniom. Podkreśla, że Bóg będzie prowadził swój lud na wieki, co jest źródłem nadziei i pewności. Jest to zachęta do trwałego zaufania Bogu i do świadomego uczestnictwa w Jego planach.

Podsumowując, Psalm 48 w katolickiej interpretacji jest hymnem uwielbienia Boga za Jego ochronę i opiekę nad Jerozolimą, która jest symbolem Jego obecności i mocy. Psalm ten zachęca wiernych do uznania Bożej wierności i mocy, do świętowania Jego zwycięstw i do przekazywania tej wiedzy kolejnym pokoleniom. Podkreśla, że Bóg jest wiecznym przewodnikiem i obrońcą swojego ludu, a Jego obecność i działanie są źródłem bezpieczeństwa i radości.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów