Ps, 51, 1-21

Psalm 51

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.


O czym jest Psalm 51? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 51, zatytułowanego „Wezwanie i prośba pokutnika”, koncentruje się na tematyce głębokiej skruchy, prośby o przebaczenie i odnowienie duchowe. Tradycyjnie przypisuje się ten psalm królowi Dawidowi po jego grzechu z Batszebą, co czyni go jednym z najbardziej osobistych wyrazów pokuty w Biblii.

Pierwsza część psalmu to gorąca prośba o miłosierdzie i oczyszczenie z grzechu. Psalmista z głęboką świadomością własnej winy i słabości błaga Boga o przebaczenie, opierając się na Jego miłosierdziu i nieskończonej łasce. Używa silnych obrazów, takich jak „obmyj mnie całkowicie z mojej winy” i „oczyść mnie z mojego grzechu”, co podkreśla głębię jego skruchy i pragnienie oczyszczenia.

Druga część psalmu odnosi się do wewnętrznej przemiany, jakiej pragnie dokonać psalmista. Prosi Boga o stworzenie w nim czystego serca i odnowienie prawego ducha. Jest to wyraz zrozumienia, że prawdziwa zmiana musi pochodzić z głębi serca i ducha, a nie tylko z zewnętrznych działań. Psalmista pragnie nie tylko oczyszczenia z grzechu, ale także głębokiej duchowej odnowy.

Trzecia część psalmu wyraża pragnienie psalmisty, aby po odnowieniu mógł nauczać innych i prowadzić ich do Boga. Jest to wyraz nadziei, że jego doświadczenie może służyć jako świadectwo Bożego miłosierdzia i pomóc innym w ich duchowym wzroście. Psalmista prosi także o przywrócenie radości zbawienia i chętnego ducha, co wskazuje na pragnienie pełnego pojednania z Bogiem i powrotu do życia w Jego obecności.

Podsumowując, Psalm 51 w katolickiej interpretacji jest głębokim wyrazem pokuty, prośby o Boże miłosierdzie i duchowej odnowy. Psalm ten jest przypomnieniem, że każdy grzech może być przebaczony przez Boga, który jest pełen miłosierdzia i gotowy do oczyszczenia i odnowienia skruszonego serca. Zachęca wiernych do szczerej skruchy, otwartości na Bożą łaskę i do dążenia do głębszej przemiany duchowej.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów