Ps, 52, 1-11

Psalm 52

Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa. Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: «Dawid wszedł do domu Achimeleka».

Dlaczego złością się chełpisz,
przemożny niegodziwcze?
Przez cały dzień zamyślasz zgubę,
twój język jest jak ostra brzytwa,
sprawco podstępu.

Miłujesz bardziej zło niż dobro,
bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.

Miłujesz wszelkie zgubne mowy,
podstępny języku!

Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki,
pochwyci cię i usunie z twego namiotu,
wyrwie cię z ziemi żyjących.

Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
a będą śmiali się z niego:

«Oto człowiek, który nie uczynił
Boga swoją warownią.
ale zaufał mnóstwu swych bogactw,
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».

Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym,
zaufam na wieki łaskawości Boga.

Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił,
i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre
dla ludzi Tobie oddanych.


O czym jest Psalm 52? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 52, zatytułowanego „Przeciw oszczercy”, koncentruje się na tematyce potępienia fałszu i złośliwości, a także na kontraście między krótkotrwałym „sukcesem” złych działań a trwałą siłą zaufania w Boga. Psalm ten jest odpowiedzią na krzywdę i niesprawiedliwość, jaką wyrządzają oszczercy, i podkreśla Bożą sprawiedliwość w obliczu zła.

Pierwsza część psalmu bezpośrednio zwraca się do oszczercy, potępiając jego działania. Psalmista opisuje złośliwość oszczercy, który używa swojego języka jak broni, siejąc kłamstwa i zniszczenie. Jest to wyraz oburzenia na moralną deprawację i szkodliwe działania, które są w sprzeczności z Bożymi wartościami.

Druga część psalmu kontrastuje złośliwe działania oszczercy z postawą psalmisty, który pokłada swoje zaufanie w Bożej dobroci. Mimo doświadczanej niesprawiedliwości, psalmista wyraża pewność, że Bóg ostatecznie zadba o sprawiedliwość. Podkreśla, że prawdziwa siła i bezpieczeństwo znajdują się nie w złośliwym działaniu, ale w zaufaniu Bogu i trwaniu w Jego miłości.

Trzecia część psalmu zawiera przekonanie o ostatecznym triumfie sprawiedliwości Bożej. Psalmista przewiduje, że oszczercy zostaną ukarani, a ci, którzy zaufali Bogu, będą świadkami Jego sprawiedliwości. Jest to wyraz wiary w to, że Bóg nie pozostawia zła bez odpowiedzi i że Jego sprawiedliwość ostatecznie zatriumfuje.

Podsumowując, Psalm 52 w katolickiej interpretacji podkreśla, że złośliwe działania i fałsz są ostatecznie skazane na porażkę, a prawdziwa siła leży w zaufaniu Bogu i trwaniu w Jego dobroci. Psalm ten zachęca wiernych do stawiania czoła niesprawiedliwości z postawą zaufania w Bożą sprawiedliwość i do unikania pokusy odwetu czy złośliwości. Podkreśla, że Bóg jest obrońcą prawdy i sprawiedliwości, a Jego wyroki są ostateczne i sprawiedliwe.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów