Ps, 61, 1-9

Psalm 61

Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy.

Słuchaj, o Boże, mojego wołania,
zważ na moją modlitwę!

Wołam do Ciebie
z krańców ziemi,
gdy słabnie moje serce:
na skałę zbyt dla mnie wysoką
wprowadź mnie,

bo Ty jesteś dla mnie obroną,
wieżą warowną przeciwko wrogowi.

Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku,
uciekać się pod cień Twoich skrzydeł!

Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów
i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia.

Przymnażaj dni do dni króla,
lata jego przedłuż z pokolenia na pokolenia!

Niech na wieki króluje przed Bogiem;
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.

Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał
i dnia każdego wypełniał me śluby.


O czym jest Psalm 61? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 61, zatytułowanego „Modlitwa wygnańca”, koncentruje się na temacie poszukiwania schronienia i pocieszenia w Bogu w obliczu osamotnienia, wyobcowania i trudności. Psalm ten wyraża głęboką tęsknotę za Bożą obecnością i ochroną, będąc jednocześnie wyrazem wiary i zaufania w Jego miłosierdzie.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę wzywającego Boga z dalekiej krainy, symbolizującej jego odosobnienie lub wygnanie. Wyraża on swoje pragnienie, aby być wysłuchanym i chronionym przez Boga, prosząc o to, aby mógł znaleźć schronienie „pod skrzydłami” Bożej ochrony. Jest to metafora bliskości, opieki i bezpieczeństwa, które znajduje w Bogu.

Druga część psalmu koncentruje się na relacji psalmisty z Bogiem jako na swoistej wieży i schronieniu. Wyraża on pragnienie trwałego mieszkania w Bożej obecności i prosi o Boże prowadzenie i opiekę. Jest to wyraz zaufania, że mimo fizycznego oddalenia i trudności, Bóg pozostaje stałym punktem odniesienia i źródłem siły.

Trzecia część psalmu zawiera deklarację wierności i chęci chwalenia Boga przez całe życie. Psalmista obiecuje, że będzie kontynuował swoje śluby i ofiary dziękczynne, co jest wyrazem jego oddania i wdzięczności za Bożą łaskę i miłosierdzie.

Podsumowując, Psalm 61 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę szukania schronienia i pocieszenia w Bogu, szczególnie w czasach osamotnienia i wygnania. Psalm ten zachęca wiernych do wyrażania swoich tęsknot i potrzeb przed Bogiem, a także do utrzymania wiary i zaufania w Jego ochronę i prowadzenie. Jest to przypomnienie, że niezależnie od fizycznego oddalenia lub trudności, Bóg jest niezmiennym schronieniem i źródłem siły dla swoich wiernych.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów