Ps, 72, 1-20

Psalm 72

Salomonowy.
O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud
i ubogich Twoich – zgodnie z prawem!

Niech góry przyniosą ludowi pokój,
a wzgórza – sprawiedliwość!

Otoczy opieką uciśnionych z ludu,
ratować będzie dzieci ubogich,
a zetrze ciemiężyciela.

I będzie trwał długo jak słońce,
jak księżyc przez wszystkie pokolenia.

Zstąpi jak deszcz na trawę,
jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.

I panować będzie od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać,
a jego przeciwnicy pył będą lizali.

Królowi Tarszisz i wysp
przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby
złożą daninę.

I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły.

Wyzwoli bowiem wołającego biedaka
i ubogiego, i bezbronnego.

Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem
i ocali życie ubogich:

uwolni ich życie od krzywdy i ucisku,
a krew ich cenna będzie w jego oczach.

Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby,
zawsze będą się modlić za niego,
nieustannie mu błogosławić.

Obfitość zboża niech będzie na ziemi,
szczyty gór niech zaszumią [lasami]!
Jak Liban [niech wzrasta] plon jego,
niech zakwitną jego łodygi jak polna trawa!

Imię jego niech trwa na wieki;
jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię!
Niech się wzajemnie nim błogosławią!
Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia!

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
który sam jeden czyni cuda!

Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię;
niech się cała ziemia napełni Jego chwałą!
Niech się tak stanie – niech się stanie!

(Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego).


O czym jest Psalm 72 – interpretacja

Interpretacja Psalmu 72, zatytułowanego „Królestwo Mesjasza”, koncentruje się na temacie idealnego królestwa, które ma być rządzone przez mesjańskiego króla. Psalm ten jest modlitwą o to, aby przyszły król rządził sprawiedliwie i miłosiernie, przynosząc pokój i dobrobyt swojemu ludowi. W tradycji chrześcijańskiej, ten psalm często jest interpretowany jako proroctwo odnoszące się do Jezusa Chrystusa.

Pierwsza część psalmu zawiera prośby o to, aby przyszły król rządził sprawiedliwie i bronił praw ubogich. Modlitwa ta prosi, aby król miał zdolność dostrzegania potrzeb najbardziej potrzebujących i działania na rzecz sprawiedliwości. Jest to wyraz nadziei na królestwo, w którym panuje równość i sprawiedliwość.

Druga część psalmu opisuje błogosławieństwa, które mają nadejść za panowania tego króla. Mówi o obfitości, pokoju i rozszerzaniu się królestwa. Jest to wizja idealnego rządzenia, w którym król dba nie tylko o materialne dobrobyt swojego ludu, ale także o ich duchowe potrzeby.

Trzecia część psalmu zawiera modlitwę o trwałość i wieczność tego królestwa. Prosi, aby panowanie tego króla było długotrwałe i aby jego wpływ rozciągał się na wszystkie narody. Jest to wyraz nadziei, że sprawiedliwe rządy tego króla będą miały długotrwały i globalny wpływ.

Podsumowując, Psalm 72 w katolickiej interpretacji jest widziany jako wizja mesjańskiego królestwa, które charakteryzuje się sprawiedliwością, miłosierdziem i pokojem. Psalm ten wyraża nadzieję na przyjście króla, który będzie idealnym władcą, dbającym o dobro wszystkich swoich poddanych, szczególnie ubogich i potrzebujących. Jest to proroctwo pełne nadziei na przyszłość, w której panuje sprawiedliwość i pokój.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów