Ps, 80, 1-20

Psalm 80

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie świadectwa…». Asafowy. Psalm.

Posłuchaj, Pasterzu Izraela,
Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa.
Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,
przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem!

Wzbudź Twą potęgę
i przyjdź nam na pomoc!

O Boże, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Panie, Boże Zastępów,
jak długo gniewać się będziesz,
choć lud Twój się modli?

Nakarmiłeś go chlebem płaczu
i obficie napoiłeś go łzami.

Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów,
a wrogowie nasi z nas szydzą.

Boże Zastępów, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Wyrwałeś winorośl z Egiptu,
wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.

Grunt dla niej przygotowałeś,
a ona zapuściła korzenie
i napełniła ziemię.

Góry okryły się jej cieniem,
a cedry Boże jej gałęźmi.

Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,
a swoje pędy aż do Rzeki.

Dlaczego jej mury zburzyłeś,
tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą,

że ją niszczy dzik leśny,
a polne zwierzęta obgryzają?

Powróć, o Boże Zastępów!
Wejrzyj z nieba, zobacz
i nawiedź tę winorośl;

i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica,
[latorośl, którą umocniłeś dla siebie].

Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli,
niech zginą od grozy Twojego oblicza!

Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.

Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;
zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.

Panie, Boże Zastępów, odnów nas
i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.


O czym jest Psalm 80? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 80, zatytułowanego „Spustoszona winnica Pańska”, koncentruje się na temacie błagania o Boże przywrócenie i odnowienie narodu Izraela, który jest przedstawiony jako winnica opuszczona przez swojego Opiekuna. Psalm ten wyraża głębokie poczucie straty i rozpaczy z powodu obecnego stanu narodu, jednocześnie będąc modlitwą o odnowienie i Boże miłosierdzie.

Pierwsza część psalmu zawiera prośbę do Boga, przedstawianego jako Pasterz Izraela, o zwrócenie uwagi na swój lud i o pomoc. Psalmista opisuje, jak naród, który kiedyś był pielęgnowany i chroniony przez Boga, teraz cierpi i jest zniszczony. Jest to obraz narodu porzuconego i potrzebującego Bożej interwencji.

Druga część psalmu opisuje Izraela jako winnicę, którą Bóg wyjął z Egiptu i zasadził w Ziemi Obiecanej. Psalmista przypomina o tym, jak Bóg dbał o tę winnicę, ale teraz mury zostały zburzone i winnica jest niszczona przez wszystkich przechodzących obok. Jest to metafora narodu, który stracił Bożą ochronę i cierpi z powodu swoich grzechów i nieposłuszeństwa.

Trzecia część psalmu to błaganie o Boże miłosierdzie i odnowienie. Psalmista prosi Boga, aby ponownie zwrócił na nich swoje oblicze, przywrócił ich i ocalił. Jest to wyraz nadziei, że mimo obecnej tragedii, Bóg może przywrócić swój lud do dawnej świetności i błogosławieństwa.

Podsumowując, Psalm 80 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę Bożego miłosierdzia i odnowienia w obliczu narodowej tragedii i upadku. Psalm ten jest modlitwą o Boże przywrócenie i ochronę, wyrażającą głęboką tęsknotę za powrotem do czasów, gdy naród był blisko Boga i cieszył się Jego błogosławieństwem. Jest to przypomnienie, że w obliczu trudności i upadku, ludzie mogą zwracać się do Boga o odnowienie i przywrócenie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów