Ps, 82, 1-8

Psalm 82

Psalm. Asafowy.
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:

«Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?

Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!

Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych!

Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach:
cała ziemia chwieje się w posadach.

Ja rzekłem: Jesteście bogami
i wszyscy – synami Najwyższego.

Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie».

O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.


O czym jest Psalm 82? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 82, zatytułowanego „Los niegodziwych sędziów”, koncentruje się na temacie Bożej sprawiedliwości wobec niesprawiedliwych sędziów i przywódców. Psalm ten przedstawia Boga jako najwyższego sędziego, który wzywa do odpowiedzialności ziemskich sędziów za ich niesprawiedliwość i brak troski o ubogich i potrzebujących.

Pierwsza część psalmu przedstawia scenę, w której Bóg stoi w zgromadzeniu „bogów” – termin ten może być interpretowany jako odniesienie do ziemskich sędziów lub przywódców. Bóg oskarża ich o niesprawiedliwość, faworyzowanie bezbożnych i zaniedbywanie sprawiedliwości wobec ubogich i uciśnionych.

Druga część psalmu zawiera wezwanie do sprawiedliwego sądzenia i obrony praw ubogich, sierot, potrzebujących i uciśnionych. Jest to apel o moralną i sprawiedliwą postawę w wykonywaniu obowiązków sędziowskich, podkreślający odpowiedzialność przywódców za opiekę nad najbardziej bezbronnymi członkami społeczeństwa.

Trzecia część psalmu mówi o ostatecznym losie tych niesprawiedliwych sędziów. Bóg stwierdza, że mimo iż nazywani są „bogami” i „synami Najwyższego”, umrą jak zwykli ludzie. Jest to ostrzeżenie, że żaden status czy pozycja nie uchroni ich przed Bożym sądem.

Podsumowując, Psalm 82 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest najwyższym sędzią, który wymaga sprawiedliwości i prawości od ziemskich przywódców i sędziów. Psalm ten stanowi przestroga dla tych, którzy mają władzę, aby sprawiedliwie wykonywali swoje obowiązki, przypominając, że będą oni rozliczeni przez Boga. Jest to wezwanie do obrony praw ubogich i potrzebujących oraz do utrzymania wysokich standardów moralnych i sprawiedliwości.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów