Ps, 97, 1-12

Psalm 97

Pan króluje: wesel się, ziemio,
radujcie się, mnogie wyspy!

Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

Jego błyskawice świat rozświecają,
a ziemia patrzy i drży.

Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami;
wszyscy bogowie hołd Mu oddają.

Słyszy o tym i cieszy się Syjon
i radują się córki Judy
z Twoich wyroków, o Panie!

Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad całą ziemię
i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.

Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.

Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!


O czym jest Psalm 97? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 97, zatytułowanego „Bóg Królem i Sędzią świata”, koncentruje się na temacie Bożej suwerenności, sprawiedliwości i majestatu jako Króla i Sędziego całego świata. Psalm ten wychwala Boga za Jego potęgę i sprawiedliwe panowanie, a także za Jego zdolność do zwyciężania zła i niesprawiedliwości.

Pierwsza część psalmu opisuje Boga jako potężnego Króla, którego panowanie jest obwieszczane z radością. Mówi o tym, jak ziemia i niebiosa świadczą o Jego sprawiedliwości i majestacie. Obrazy chmur, ciemności, ognia i błyskawic służą jako metafory Bożej potęgi i nieprzystępności.

Druga część psalmu koncentruje się na Bożej sprawiedliwości i Jego zdolności do pokonania fałszywych bogów i złych czynów. Psalmista mówi o tym, jak bałwany i ci, którzy ich czczą, są zawstydzeni, podczas gdy sprawiedliwi cieszą się Bożą obecnością. Jest to wyraz przekonania, że Bóg jest najwyższym sędzią, który sprawiedliwie sądzi i zwycięża zło.

Trzecia część psalmu zawiera wezwanie do radości i uwielbienia Boga przez sprawiedliwych. Psalmista zachęca tych, którzy kochają Boga, do radości z Jego sprawiedliwego panowania i do uwielbienia Jego świętego imienia. Jest to przypomnienie, że Boże panowanie przynosi radość i bezpieczeństwo tym, którzy postępują zgodnie z Jego wolą.

Podsumowując, Psalm 97 w katolickiej interpretacji podkreśla Bożą suwerenność jako Króla i Sędziego, który sprawiedliwie rządzi światem i pokonuje zło. Psalm ten zachęca wiernych do radosnego uwielbienia Boga za Jego sprawiedliwość, potęgę i świętość. Jest to przypomnienie, że prawdziwe bezpieczeństwo i radość znajdują się w panowaniu Boga, który jest sprawiedliwym i potężnym władcą.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów